ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

เครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นประถม


เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน ที่นอนเด็กอนุบาล กระเป๋านักเรียน เครื่องแบบอุปกรณ์ติดชุดลูกเสือ - เนตรนารี ฯลฯ สามารถซื้อได้ที่โรงเรียนเฮงฮั้ว สอบถามข้อมูลเรื่องราคาติดต่อห้องเสื้อผ้าอาคาร 1 โรงเรียนเฮงฮั้ว 
 
โทร. 038-485-380  ต่อ 103