ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การสมัครเรียน
หลักฐานการสมัครเรียน
 
หลักฐานการรับสมัคร
 
1.         สำเนาสูติบัตร   จำนวน  2  ชุด
 
2.         สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน     จำนวน  2  ชุด
 
3.         สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา    จำนวน   4   ชุด
 
4.         สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา    จำนวน   2   ชุด
 
5.         รูปถ่ายนักเรียนขนาด  3 x 4   เซนติเมตร จำนวน  2  รูป
 
6.         หลักฐานการเรียน (ถ้ามี)


 
ระเบียบการรับสมัครเรียน

ระเบียบการเกี่ยวกับการรับนักเรียน
 
1.         รับนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่  2  ปี  6 เดือน  (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค.)
 
2.         นักเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า   2  ปี  6 เดือน (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค.)
 
3.         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  6  ปี (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค.)
 
4.         ต้องมีผู้ปกครองพามาสมัคร
 
5.         นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ต้องนำหลักฐานแสดงผลการเรียน
 
            และใบส่งตัวนักเรียนของโรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย