ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การขอหนังสือรับรองผลการเรียน
การขอหนังสือรับรองผลการเรียน
การขอหนังสือรับรองผลการเรียน

1.  ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอรับรองผลการเรียน  ณ ห้องธุรการโรงเรียน
2.  เตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเฮงฮั้ว ขนาด 1.5  นิ้ว  จำนวน 1 ใบ 
3.  โรงเรียนจะนัดรับเอกสารในภายหลัง


หมายเหตุ 
หนังสือรับรองผลการเรียนใช้ในการสมัครเรียนกรณีที่โรงเรียนใหม่ต้องการ  หรือขอทุนการศึกษาจากบริษัทกรณีที่บริษัทต้องการ