ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฮงฮั้วเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ความประพฤติดี มีศีลธรรม 
จัดการเรียนการสอน  โดยเน้นภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีนกลางและมีความรู้ ความสามารถ 
สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี  สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 
ปรัชญาโรงเรียน
พัฒนา    จรรยางาม สร้างความสามัคคี
พัฒนา คือ พัฒนาด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพัฒนาอาคารสถานที่ คืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
จรรยางาม คือ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ วินัย ความประพฤติ ศีลธรรม
สร้างความสามัคคี คือ เน้นความสามัคคีในหมู่คณะโดยการจัดกิจกรรมหลากหลายที่เป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสามัคคีที่จะทำให้โรงเรียน
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีคือตรงตามเป้าหมายที่วางไว้