ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเฮงฮั้ว

โรงเรียนเฮงฮั้ว  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.. 2489  มีดร.ประโยชน์  เนื่องจำนงค์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยมีราษฎรในตำบลหนองชากได้ช่วยกันสละทรัพย์สินส่วนตัวในการสร้างและใช้โรงมหรสพในตลาดหนองชากเป็นสถานที่เรียนและเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ อายุ  5 - 15 ปี และเปิดสอนภาษาจีนกลาง  โดยมีนายกวี  เทพสวัสดิ์  เป็นครูใหญ่คนแรกและมีนักเรียน 120  คน โดยเก็บค่าเล่าเรียนคนละ  300  บาท    

·       ปี  .2491  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคณะกรรมการได้สร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวพื้นเทคอนกรีตหลังคามุงจาก

·       ปี พ.  2497  ขออนุญาตสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว พื้นคอนกรีต หลังคามุงสังกะสี และแต่งตั้งให้นายธาตรี  เนื่องจำนงค์ เป็นผู้จัดการ

·       ปี พ.ศ. 2536  ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  1 หลัง มีจำนวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน

·       ปี พ.ศ. 2542  ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ชั้น  1 หลัง

·       ปี พ.ศ. 2543  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่มเป็น 282 คนมีครูทั้งหมด 13  คน

·       ปี พ.ศ. 2544  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่มเป็น 355 คน มีครูทั้งหมด 15  คน

·       ปี พ.ศ. 2544  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ขออนุญาตรับนักเรียน เพิ่มเป็น 415 คน มีครูทั้งหมด 17  คน

·       ปี พ.ศ. 2547  ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  จำนวน 12 ห้องเรียน

·       ปี พ.ศ. 2549  ขออนุญาตรับนักเรียนเพิ่มเป็น 1,125 คน มีครู 40 คน

·       ปี พ.ศ. 2551  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโรงเรียน เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้รับอนุมัติเมื่อ ปี พ.ศ. 2553  และขออนุญาตรับนักเรียนอนุบาลเด็กเล็กได้รับอนุมัติ เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2553

·       ปี พ.ศ. 2553 ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 6 ห้องเรียน

·       ปี พ.ศ. 2556 ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน

·       ปี พ.ศ. 2557  ขอขยายห้องเรียนและเพิ่มจำนวนนักเรียน เป็นความจุทั้งโรงเรียน จำนวน  31 ห้องความจุนักเรียน จำนวน 1,395 คน

·       ปี พ.ศ. 2557 ขอขยายห้องเรียน จากเดิม 31 ห้อง เป็นจำนวน  33 ห้อง และความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจากเดิม 1,395 คน เป็นความจุทั้งโรงเรียน จำนวน 1,520 คน

·       ปี พ.ศ. 2557 ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (อาคารมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนเฮงฮั้ว ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ผู้ก่อตั้ง จำนวน  8 ห้องเรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและผู้จัดการได้เสียชีวิตจึงแต่งตั้ง นายโยธิน  เนื่องจำนงค์  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และ นายศุภชัย  ชัยวัฒนพงศ์  เป็นผู้จัดการโรงเรียน

·       ปี พ.ศ. 2558  ขอขยายห้องเรียน จากเดิม 33 ห้อง เป็นจำนวน 37 ห้องและความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจำนวน 1,520  คน