ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION) / เป้าหมาย (GOALS)

พันธกิจ Mission

1. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความประพฤติดี มีศีลธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น


 เป้าหมาย Goals
1. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ อ่านออก เขียนภาษาจีนกลางได้
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรมนำความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนสวย และคิดเลขเร็ว
6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น