ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
ห้องเรียน                        จำนวน        36          ห้อง     
ห้องสมุด                       จำนวน          1          ห้อง
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)     จำนวน          1          ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์             จำนวน          1          ห้อง
ห้องพยาบาล                   จำนวน          1          ห้อง
ห้องธุรการ                       จำนวน          1          ห้อง
ห้องดนตรี - นาฏศิลป์       จำนวน          1          ห้อง
ห้องสื่อและอุปกรณ์          จำนวน          1          ห้อง
ห้องวิชาการ                     จำนวน          1          ห้อง
ห้องมูลนิธิฯ               จำนวน          1          ห้อง
ห้องจำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน         จำนวน          1          ห้อง
ห้องพักครู           จำนวน          2          ห้อง