ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่นักเรียน แล้วยังมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบรูณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่างๆมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

 วัตถุประสงค์ (Objective)

2.1      เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์ไม่ติดยาเสพติด

2.2      เพื่อป้องกันการแพร่ของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน

2.3      เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

2.4      ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 554 ครั้ง