ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทย

ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนานหลายยุค ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองมานานกว่า ๗๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖ และจารึกประวัติศาสตร์สุโขทัยบทแท่งศิลา          หรือที่เราเรียกว่า "ศิลาจารึก" นับตั้งแต่อดีตพระมหากษัตริย์ นักปราชญ์ ราชบัณฑิตของไทยก็       ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนสืบทอดต่อกันมา

               ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้ด้วย ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการนำสำนวนภาษาต่างประเทศเข้ามาพูดปะปนไทยคำอังกฤษคำ ปัญหาเหล่านี้หากไม่เร่งแก้ไข นับวันภาษาไทยก็จะเสียหามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคนปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของวันภาษาไทยแห่งชาติ ดังนั้นทางผู้รับผิดชอบโครงการจึงอยากให้นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับวันภาษาไทยมายิ่งขึ้น มีความตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจน              มีจิตสำนึกที่ดีในความเป็นไทยตราบนานเท่านาน

               ตามที่ได้กล่าวมาให้ทราบนั้นทำให้ทราบว่า วันภาษาไทยมีความสำคัญกับคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียน ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้สอนรายวิชาภาษาไทยจึงอยากให้นักเรียน   ทุกคนมีความตระหนักในความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและสนใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชนชาติไทย

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 492 ครั้ง