ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
 หลักฐานการสมัครนักเรียน

1. ระเบียบการเกี่ยวกับการรับนักเรียน

1.         รับนักเรียนไป-กลับ ทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่  2  ปี  6 เดือน

2.         นักเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า   2  ปี  6 เดือน

3.         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า  6  ปี

4.         ต้องมีผู้ปกครองพามาสมัคร

5.         นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ต้องนำหลักฐานแสดงผลการเรียน

            และใบส่งตัวนักเรียนของโรงเรียนเดิมมาแสดงด้วย

2. หลักฐานการรับสมัคร

1.         สำเนาสูติบัตร   จำนวน  2  ชุด

2.         สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน     จำนวน  2  ชุด

3.         สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา    จำนวน   2   ชุด

4.         สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา    จำนวน   2   ชุด

5.         รูปถ่ายนักเรียนขนาด  3 x 4   เซนติเมตร จำนวน  2  รูป

6.         หลักฐานการเรียน (ถ้ามี)

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 1219 ครั้ง