ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0805705309
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
82/1 หมู่ 3 ตำบล หนองชาก อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20170
เครื่องราช : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้น4 ชื่อจตุตดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน 2540 - 31 มีนาคม 2546 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3
16 พฤษภาคม 2547 - 31 ตุลาคม 2548 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ครูหัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
1 พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ ครูหัวหน้าระดับชั้นอนุบาล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลครูผู้สอน "จิตสาธารณะดีเด่น"ปีการศึกษา 2556
2 ได้รับรางวัลครูดีศรีบ้านบึงประจำปี 2556
3 ได้รับรางวัลครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย(สมาคมโรงเรียนเอกชน)
4 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น4 ชื่อจตุตดิเรกคุณาภรณ์ ปีการศึกษา 2555