ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเอื้อมพร เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/1
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0907318876
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
586/58 ม. ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล