ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเอื้อมพร เปรมปรีดิ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/1
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0907318876
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
586/58 ม. ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 วุฒิการศึกษาตำกว่าปริญญาตรี ปวส. สถาบันวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2543-2560 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูประจำชั้นอนุบาล1/1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ดิเรกคุณาถรณ์ ชั้นที่5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
2 ได้รับการยกย่องชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
3 ได้รับเครื่องหมายชูเกีรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
4 ผู้เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณครูประจำปี2560