ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0922750016
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
34 หมู่ 6 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เครื่องราช : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 มัธยมศึกษาปีที่3 ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์
29มี.ค.2545 อนุปริญญา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
27 มิ.ย.2551 ปริญญาตรี/ ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ /เอกปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี2548-2558 ร.ร.เฮงฮั้ว ครูประจำชั้น อ.2/2
ปีีพ.ศ. 2559-2560 -ปัจจุบัน ร.ร. เฮงฮั้ว ครูประจำชั้น อ.1/2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 3. รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น5 ปี 2559
2 2.รางวัลครูครูผู้สอนดีเด่นด้านการแต่งกาย ปี 2558
3 1. รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2554