ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูวัชราภรณ์ พิเศษ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0946967671
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
25/3 ม.1 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2542 โรงเรียนสมสกุลณา ครูผู้สอน
2547_2548 ร.ร.วัดสุวรรณอรัญญิกาวาส ครูผุ้สอน
2548_2550 ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กิจการนักเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นปี2558
2 รางวัลครูดีศรีเอกชล2555