ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูอัญชนา ศฤงคารินทร์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0851619978
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
46/1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ม.ค. 2544 - 30 เม.ย.2548 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ครูพี่เลี้ยง
2 เม.ย. 2549 - 1 มี.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ยังไม่มีผลงานค่ะ