ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูพลอยนภัส ชัยวัฒนนพ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.1/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
เบอร์โทรศัพท์ : 0814280841
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
154 ม.9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / บริหารธุรกิจ
2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( วิชาชีพครู )
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 - 2547 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ ครูประจำชั้น
2552 - 2553 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย ครูประจำชั้น
2553 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ง ครูประจำชั้น
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน(การฉีกปะ กระดาษ) งานศิลปหัตกรรมระดับเขต
2 รางวัลครูดีในดวงใจเด็ก ประจำปี2560