ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูกรองทอง แซ่เซียว
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/4
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0921536292
อีเมล์ : krongthrong@hotmail.con
ที่อยู่ :
348 หมู่1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558 โรงเรียนบ้านหนองเขิน ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ไม่มี