ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูมะลิ นาเจิมพลอย
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871112447
อีเมล์ : mali_6877@hotmail.com
ที่อยู่ :
9/229 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
2556 ปริญญาตรี ศษบ มหาวิยาลัยสวนดุสิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน อนุบาล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1