ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูภัชรี สุมามาลย์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/4
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0812928699
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
212 ม.4 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เครื่องราช : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณากรณ์ชั้นปีที่5
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 มีนาคม 2535- 3เมษายน2540 โรงเรียนบุญประทีปวิทยา ครูผู้สอน
1มิถุนายน2541 - 3เมษายน 2543 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ตำแหน่งครูผู้สอน
5 มิถุนายน 2543 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ตำแหน่งครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 1.ครูดีศรีเอกชน 15 กุมภาพันธ์ 2557
2 2.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวาคม 2556.
3
4
5
6
7
8 อินทาแดรม
9 Username
10