ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสาวิตี ทองเจริญ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนจิ้นฮั้ว13ถ.สุรพลชัยต.บ้านบึง.บ้านบึง.ชลบุรี ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล