ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสาวิตี ทองเจริญ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น อ.3/2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6567139
อีเมล์ : Savitee316@gmail.com
ที่อยู่ :
13ม.5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง ชลบุรี 20160
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2560 โรงเรียนจิ้นฮั้ว13ถ.สุรพลชัยต.บ้านบึง.บ้านบึง.ชลบุรี ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีเอกชล