ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูจิตต์ ชาญอุประการ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0906563596
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
29/19 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี/ครุศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 - 2538 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ครูผู้สอน
2538-2539 โรงเรียนพานิชยการชลบุรี ครูผู้สอน
2538 - 2556 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ครูผู้สอน
2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ฝึกซ้อมสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling Bee)
2 หนึ่งแสนครูดี
3 ครูชำนาญการภาษาอังกฤษ