ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูลัญจกร ใจตรง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การตลาด
เบอร์โทรศัพท์ : 0853971687
อีเมล์ : lanchakorn52@gmail.com
ที่อยู่ :
4 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 บธ.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา สาขา การตลาด
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2555-2560 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูผู้ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยประจำปี 2560