ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเวียงวรรณ์ คำกายปรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8424550
อีเมล์ : -
ที่อยู่ :
207/6 หมู่ 8 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
เครื่องราช : จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
15 ธันวาคม 2555 ปริญญาโท / การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. 2531 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ครูผู้สอน
พ.ศ. 2534 - 2548 โรงเรียนเฮงฮั้ว รองครูใหญ่
พ.ศ. 2549 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูใหญ่
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮัว ผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ. 2560 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
2 พ.ศ. 2560 ผู้บริหารดีศรีบ้านบึง จากสหวิทยาเขตบ้านบึง 1
3 พ.ศ. 2560 ผู้บริหารดีศรีเอกชน จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
4 พ.ศ. 2558 รับหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1
5 พ.ศ. 2555 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 ชื่อจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
6 พ.ศ. 2553 ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา จากคุรุสภา
7 พ.ศ. 2550 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
8 พ.ศ. 2545 ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา