ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพนารัตน์ รัตนอภิโศภน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817579974
อีเมล์ : panarat111@hotmail.com
ที่อยู่ :
48/5 หมู่ 11 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เครื่องราช : จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2526 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
พ.ศ.2529 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
พ.ศ.2532 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
15 มีนาคม 2536 ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
31 มีนาคม 2542 ปริญญาตรี(คบ.) สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
15 ธันวาคม 2555 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2536 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ครูผู้สอน
พ.ศ.2546 - กันยายน 2548 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ
1 ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552
2 รางวัลผู้บริหารดีในดวงใจครู ประจำปี 2560
3 รางวัลผู้บริหารดีศรีเอกชน ประจำปี 2558
4 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี 2558
5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ปี พ.ศ.2556
6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ปี พ.ศ.2546