ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 038-485380
อีเมล์ : penly.sn@gmail.com
ที่อยู่ :
29/80 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
2549 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
2554 ปริญญาตรี / (ทล.บ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2559 โรงเรียนเฮงฮั้ว ธุรการโรงเรียน
2560 โรงเรียนเฮงฮั้ว รองผู้อำนวยการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้บริหารดีศรีเอกชน 20 มกราคม 2561
2 ผู้บริหารดีในดวงใจครู 16 มกราคม 2561
3 ครูดีศรีเอกชน 15 กุมภาพันธ์ 2557