ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูอรอุมา อรุณประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0900765962
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
654/3 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี/บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/บริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 - ปัจจุบัน รร.เฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล