ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898852600
อีเมล์ : Maprik@hotmail.com
ที่อยู่ :
899/12 ม.1 ต.บ้านบึง.อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 2017
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ศศบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/สาขาสื่อสารมวลชน
2553 ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/สาขาการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2555 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ครูผู้สอน
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2557
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education and Active Learning
3 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.4- ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
4 อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม"