ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูวนิตา บุญรอด
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0954584632
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
29/87 ม.2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง stem education and active learning