ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเบ็ญจรัตน์ ตันอำนวย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0902010899
อีเมล์ : Saifon_ple@hotmail.com
ที่อยู่ :
249/60 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
12 มีนาคม 2549 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีเอกชน 16 มกราคม 2559
2 ครูต้นแบบวัฒนธรรมไทย 27 มกราคม 2555