ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุชาดา เกตวงษา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมี คบ.
เบอร์โทรศัพท์ : 0917426546
อีเมล์ : suchada2930@gmail.com
ที่อยู่ :
207/12 หมู่ 8 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ตุลาคม 2554 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล