ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูพรภิรมย์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0949855238
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
109/25 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เครื่องราช : จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2531 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศ.ษ.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิ.ย. 2539 โรงเรียนเฮงฮั้ว 21/21 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล