ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสนธชัย คำกายปรง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : บริหารทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0948582391
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
207/6 ม.8 ตำบคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัส 20220
เครื่องราช : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 อนุปริญญา สถาบันราชภัฏราชนครินทร์/บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ"
3 รางวัลครูชำนาญการพลศึกษา ประจำปี 2560