ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 0971199493
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เครื่องราช : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
2548 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิค ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
6 อบรมหลักสูตร การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง stem education and active learning
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ"
9 อบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) รุ่นที่ 5/2560
10 อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)
11 อบรมหลักสูตร การใช้สารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการเรียนการสอน
12 รางวัลครูชำนาญการเทคโนโลยี ประจำปี 2560