ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูพิมพ์ใจ แซ่ตั๊ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ : 0890984589
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
21/17 ม.3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เครื่องราช : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2556
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาษาจีน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูชำนาญการภาษาจีนดีเด่น ปี2558
2 ได้รับรางวัลครูดีศรีเอกชน ปี2560