ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสมศักดิ์ จิตพินิจยล
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัยศึกษา , จีนศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0896032258
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
560 ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เครื่องราช : ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ , อิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553 ปริญญตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกจีนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 - 2538 โรงเรียนวุฒิวิทยา ครูผู้สอน
2538 - 2539 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
2539 - 2550 โรงเรียนจิ้นฮั้ว ครูผู้สอน
2550 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล