ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสมัคร โชติญาณพงษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0859761289
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
864/9ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เครื่องราช : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2558
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต จีนศึกษา
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ 2524-2534. โรงเรียนเฮงฮ่าง ถ.เจตจำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ครูผู้สอน
พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว 21/21ถ.หนองชาก ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 มีใบเกียรติบัตรจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ครูดีศรีเอกชน พ.ศ. 2556
2 มีประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับเป็นครูผู้สอน " ครูสอนดีสอนเก่ง " ปีพ.ศ. 2556
3