ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูแสงระวี อยู่เพชร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 090-0780933
อีเมล์ : Sangravee_joyful@hotmail.com
ที่อยู่ :
126/3 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูชำนาญการวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560