ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุพัตสร จงรุรอบ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1/2
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การจัดการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0943485389
อีเมล์ : supatsorn_jungrurob@hotmail.com
ที่อยู่ :
608/1 ม.12 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ตั้งแต่พ.ศ.2546 -พ.ศ. 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดหนองชันจันทนาราม ครูผู้ดูแลเด็ก
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2560 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูพี่เลี้ยง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างดีเยี่ยมปี2554
2
3 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กเล็ก
4