ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูบุศรินทร์ อัครประถมพงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ : 0868166061
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
9/27 ม.1หมู่บ้านพฤษภาแลนด์แอนเฮ้าส์2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาภาษาจีน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูชำนาญการภาษาจีนดีเด่นปี 2558,2560