ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0877419838
อีเมล์ : charungchan.21gmail.com
ที่อยู่ :
207/22 ม.8 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
เครื่องราช : เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ตั้งแต่ พ.ศ.2544-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีบ้านบึง (16 ม.ค. 2560)
2 รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น (10 มี.ค. 2562)
3 รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนคณิตศาสตร์ (26 ม.ค. 2562)
4 รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน (10 ก.พ. 2561)
5 รางวัลผู้บริหารดีในดวงใจครู ( 22 ม.ค. 2559 )
6 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ( 5 พ.ย. 2557 )
7 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น (16 ม.ค. 2552)
8 รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนระดับประถมศึกษา (16 ม.ค. 2546)