ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ป.บัณฑิต
วิชาเอก : วิชาชีพครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0894076771
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
167/18 ม1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2554 ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ก.ค. 2539 - 29 มี.ค. 2556 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ครูผู้สอน
3 มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูดีศรีบ้านบึง ประจำปีการศึกษา 2559
2 รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2558
3 รางวัลครูดีเด่น ระดับช่วงชั้นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552
4 รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547