ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
เบอร์โทรศัพท์ : 0894076771
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
167/18 ม1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 มิ.ย. 56 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล