ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูกัญชลารักษ์ ทีปกากร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ : 0870425979
อีเมล์ : zhangkanya_20@hotmail.com
ที่อยู่ :
80 ม.2 ต. หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3/1/2559-ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูสอนภาษาจีน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล