ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูเบญจพร เลิศสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0891400174
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
34/44 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550 - 2555 โรงเรียนบูรพาวิทยาชลบุรี ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล