ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูกาญจนา อยู่สุข
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817757132
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
118 ม.6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20160
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ปริญญาตรี/คบ. วิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มิ.ย.37 - 1 ก.ย.40 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร ชลบุรี ครูผู้สอน
1 พ.ค.42 - 1 พ.ค.45 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ชลบุรี ครูผู้สอน
1 มิ.ย.45 - 1 เม.ย.56 โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
1 พ.ค. 56 - 1 พ.ค. 58 โรงเรียนจิ้นฮั้ว ครูผู้สอน
2 มิ.ย.58 - ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลครูชำนาญการภาษาไทยประจำปี 2560