ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : คุณครูสุกัญญา โสมวิลัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0831140029
อีเมล์ : mud_manoon@hotmail.com
ที่อยู่ :
32/3 ม.1 ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา/สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2559 ~ ปัจจุบัน โรงเรียนเฮงฮั้ว ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education and active leaning
2 อบรมหลักสูตร การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล