ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางเวียงวรรณ์ คำกายปรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพนารัตน์ รัตนอภิโศภน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสาวิตรี นครเกตุ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา