ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

คุณครูวราภรณ์ ลิยงค์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

คุณครูสุรีรัตน์ เปียสังข์
ครูพี่เลี้ยง

คุณครูสุพัตสร จงรุรอบ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1/2

คุณครูรัตนาภรณ์ สินสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

คุณครูชญานุช สุขแสวง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1/4