ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

คุณครูสุพัตสร จงรุรอบ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาลเด็กเล็ก

คุณครูวราภรณ์ ลิยงค์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

คุณครูชญานุช สุขแสวง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1/2

คุณครูรัตนาภรณ์ สินสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

คุณครูสุกัญญา ดีจรัส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/4