ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้ยง

คุณครูสุกัญญา ดีจรัส
ครูประจำชั้นอ.เด็กเล็ก1

คุณครูวราภรณ์ ลิยงค์
ครูประจำชั้นอ.เด็กเล็ก 2

คุณครูสุรีรัตน์ เปียสังข์
ครูพี่เลี้ยง อ.1/1

คุณครูสุพัตสร จงรุรอบ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1/2

คุณครูทิพรัตน์ ผสมทรัพย์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/3