ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

คุณครูสุกัญญา ดีจรัส
ครูประจำชั้น อ.เด็กเล็ก

คุณครูเอื้อมพร เปรมปรีดิ์
ครูประจำชั้น อ.1/1

คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ครูประจำชั้น อ.1/2

คุณครูวัชราภรณ์ พิเศษ
ครูประจำชั้น อ.1/3

คุณครูกรองทอง แซ่เซียว
ครูประจำชั้น อ.1/4

คุณครูอัญชนา ศฤงคารินทร์
ครูประจำชั้น อ.2/1

คุณครูสาวิตี ทองเจริญ
ครูประจำชั้น อ.2/2

คุณครูวันวิสา หาชิต
ครูประจำชั้น อ.2/3

คุณครูภัชรี สุมามาลย์
ครูประจำชั้น อ.2/4

คุณครูมะลิ นาเจิมพลอย
ครูประจำชั้น อ.3/3

คุณครูสุขุมาภรณ์ สมแก้ว
ครูประจำชั้น อ.3/1

คุณครูพลอยนภัส ชัยวัฒนนพ
ครูประจำชั้น อ.3/2

คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ครูประจำชั้น อ.3/4
หัวหน้าปฐมวัย