ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

คุณครูปราณีย์ แจ้งจิตร
ครูประจำชั้น อ.1/4
หัวหน้าปฐมวัย

คุณครูสุขุมาภรณ์ สมแก้ว
ครูประจำชั้น อ.1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

คุณครูพลอยนภัส ชัยวัฒนนพ
ครูประจำชั้น อ.1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

คุณครูมะลิ นาเจิมพลอย
ครูประจำชั้น อ.1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

คุณครูเอื้อมพร เปรมปรีดิ์
ครูประจำชั้น อ.2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

คุณครูสุภัทรา ขยิ่มจิตต์
ครูประจำชั้น อ.2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

คุณครูวัชราภรณ์ พิเศษ
ครูประจำชั้น อ.2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

คุณครูกรองทอง แซ่เซียว
ครูประจำชั้น อ.2/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

คุณครูอัญชนา ศฤงคารินทร์
ครูประจำชั้น อ.3/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

คุณครูสาวิตี ทองเจริญ
ครูประจำชั้น อ.3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

คุณครูวันวิสา หาชิต
ครูประจำชั้น อ.3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

คุณครูภัชรี สุมามาลย์
ครูประจำชั้น อ.3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4