ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

คุณครูพิมพ์ใจ แซ่ตั๊ง
หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

คุณครูสมศักดิ์ จิตพินิจยล
ครูผู้สอน

คุณครูสมัคร โชติญาณพงษ์
ครูผู้สอน

คุณครูบุศรินทร์ อัครประถมพงศ์
ครูผู้สอน

คุณครูสุพรรณี สุ่นศรี
ครูผู้สอน

คุณครูวัชรี รอบวนาสกุล
ครูผู้สอน