ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาจีน

คุณครูพิมพ์ใจ แซ่ตั๊ง
หัวหน้าฝ่ายภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

คุณครูสมศักดิ์ จิตพินิจยล
ครูผู้สอน

คุณครูสมัคร โชติญาณพงษ์
ครูผู้สอน

คุณครูบุศรินทร์ อัครประถมพงศ์
ครูผู้สอน

คุณครูกัญชลารักษ์ ทีปกากร
ครูผู้สอน

คุณครูเบญจพร เลิศสุรัตน์
ครูผู้สอน

คุณครูพัน ลู่
ครูผู้สอน