ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูเบ็ญจรัตน์ ตันอำนวย
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูวนิตา บุญรอด
ครูผู้สอน

คุณครูกาญจนา อยู่สุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูวรัญญา แซ่ตั๊ง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูพรภิรมย์ แสนทวีสุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูกรองทอง พิพิธกุล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2