ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูรัตนา อยู่เจริญ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

คุณครูกาญจนา อยู่สุข
ครูผู้สอน

คุณครูเบ็ญจรัตน์ ตันอำนวย
ครูผู้สอน

คุณครูสุนารี สุขประเสริฐ
ครูผู้สอน

คุณครูวนิตา บุญรอด
ครูผู้สอน

คุณครูวิญญา ไมตรีจิตร์
ครูผู้สอน